Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Privacy-regeling

Netwerk voor Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein, kortweg Netwerk AGN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het Netwerk AGN wordt vertegenwoordigd door het zittend bestuur. Hun individuele contactgegevens staan vermeld op de contactpagina van de website, die via twee domeinnamen is te bereiken: 
http://www.netwerkagn.nl en http://www.alternatievegeneeswijzennieuwegein.nl . Het Netwerk AGN heeft geen permanente verblijfplaats, maar huurt voor activiteiten steeds een ruimte af.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Netwerk AGN verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
Deze persoonsgegevens worden verzameld op basis van het gerechtvaardigd belang voor direct marketingdoeleinden en op grondslag van toestemming.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Netwerk AGN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- informatieverstrekking betreffende onze activiteiten via nieuwsbrief of e-mail
- je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een contactaanvraag via de website.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Netwerk AGN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Netwerk AGN) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Netwerk AGN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
• Indien de gegevens zijn verkregen ten behoeve van een contactaanvraag via de website worden naam en e-mailadres direct na afhandeling van de aanvraag verwijderd.
• Indien de gegevens zijn verkregen door middel van vermelding op een formulier bij aanwezigheid van een activiteit die door Netwerk AGN is gegeven, worden naam en e-mailadres bewaard totdat betrokkene vraagt om verwijdering of totdat het Netwerk AGN wordt opgeheven.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Netwerk AGN verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Netwerk AGN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Netwerk AGN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Netwerk AGN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Netwerk AGN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van het Netwerk AGN via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Netwerk AGN gebruikt beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, om jouw persoonsgegevens te beveiligen .
Jouw gegevens worden bewaard op de individuele computers van de zittende voorzitter en secretaris van het bestuur van het Netwerk AGN. Bij een bestuurswisseling worden de gegevens doorgestuurd naar de nieuwe functionaris en definitief verwijderd van de computer van de vertrekkende functionaris.
 
Wijzigingen
Te allen tijde behouden wij ons het recht voor het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.